Bude kultúrny dom v Omšení chátrať ďalšie desaťročie?

 

OMŠENIE – žije nás tu takmer dvetisíc. Sme povestní bohatou kultúrnou tradíciou, no dve dlhé desaťročia sme boli bez kultúrneho domu. Kultúrny dom v Omšení sa dočkal rekonštrukcie. Práce finišujú, kultúrák sprevádzkujeme už koncom roka 2018. Otváracia akcia sa bude konať 12. januára 2019 za účasti renomovaných umelcov, ako sú Marián Čekovský  Band, Cigánski Diabli pod vedením Ernesta Šarköziho, Orientálna ohňová show a brušné tanečnice. Moderátor podujatia bude slávny herec a spevák Štefan Skrúcaný. Vstupenky na túto jedinečnú šou si môžete zakúpiť online TU.

Kultúra v obci a jej možnosti

Niet pochýb o tom, že kultúrny dom v našej obci veľmi chýba. Tí skôr narodení si dobre pamätajú jeho vyťaženosť obecnými, školskými a kultúrnymi akciami v minulosti.

V priestoroch spoločenskej sály sa hrali divadelné predstavenia, premietalo kino a nezriedka sa tu konali tancovačky, karneval či detská diskotéka. Ochotnícke divadlo, tanečné skupiny či folklórny súbor sú minulosťou.

 

 

Ako náhradný priestor slúži v súčasnosti miestnosť na prvom poschodí obchodného domu, tá je však nepostačujúca, či priam nevhodná na kultúrno-spoločenské akcie obce. Dobrou správou je, že v súčasnosti je kultúrny dom v Omšení v stave rekonštrukcie. Po dlhých rokoch sa tak Omšenský kulturák stane miestom obnovenia omšenských tradícií v podobe výstav, folklórnych festivalov, koncertov, workshopov a možno aj ochotníckej omšenskej činohry.

Kultúrny dom dal postaviť v roku 1938 rímskokatolícky kňaz Ignác Kutiš, nar. 26.03.1898, ktorý pôsobil v tom čase vo farnosti Omšenie. Kultúrny dom dostaval za pomoci farníkov v roku 1940. Rokmi budova schátrala a dostala sa do kritického stavu. Farnosť mala za pôsobenia správcu farnosti Mgr. Karola Koníčka vôľu prevádzkovať ho. Pán farár Koníček aj začal s čiastočnou rekonštrukciou (r. 2005), no po jeho odchode ostal dom naďalej v havarijnom stave. Prevádzkovať budovu kultúrneho domu farským úradom sa pri dušpastierskej činnosti farára zdá neudržateľné až nemožné. Napokon, prioritou kňaza je udržovať kresťanskú komunitu v živej viere. Starať sa o kultúrno-komerčné aktivity obce nie je práve úloha pre kňaza.

Najvhodnejší kandidát by bola obec, keby...

 

Obec na kúpu nemala prostriedky

V zápisnici zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Omšenie 10. septembra 2015 sa dozvedáme o predložení cenovej ponuky od Farského úradu Omšenie, týkajúcej sa predaja kultúrneho domu.

Členovia Obecného zastupiteľstva nesúhlasili s kúpou, odporučili starostovi rokovať o dlhodobom prenájme kultúrneho domu za symbolickú cenu. Z tohto dôvodu bolo v stredu 23. septembra 2015 zvolané neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva za účasti pána farára Mgr. Miroslava Lysičana.

Preberala sa otázka odkúpenia kultúrneho domu obcou od Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Omšenie. Svoje stanovisko k predloženému návrhu mal možnosť vyjadriť každý z prítomných poslancov. Vo vyjadreniach rezonovali predovšetkým nedostatočné finančné možnosti a ekonomická situácia obce, ale aj potreba ujasnenia si priorít obce. V následnom hlasovaní poslanci obecného zastupiteľstva odkúpenie kultúrneho domu neschválili (proti: 8, zdržal sa: 1).

Argument obce je logický. Nemá záujem vlastniť kultúrny dom, ktorý bez perspektívy využitia priestorov nedokáže naplniť ekonomické ciele. Faktom je, že udržať budovu v prevádzke tak, aby sa nedostala do červených čísel, by bol pre obec poriadny oriešok.

 

Napokon z praxe vieme, že štátne a mestské firmy často vykazujú stratu a je potrebné dotovať ich. Opatrnosť našich poslancov je teda na mieste. Štatistiky však hovoria aj to, že keď sa tie isté podniky dostanú do súkromného sektora, vykazujú zisk. Že by jednotlivec pristupoval k svojmu vlastníctvu citlivejšie? Zveľaďoval a chránil ho s väčším nasadením ako štát pristupuje k spoločnému majetku? Je prijateľná možnosť, že by kultúrny dom vlastnila súkromná osoba?

Poslanci a starosta majú aj iné priority. Zvolili sme ich, aby nás zastupovali a nemôžeme chcieť aby sa niektorý z nich venoval na plný úväzok kultúrnemu domu!

 

Súkromný investor – áno či nie?

Kladiete si otázku, či je človek zo súkromného sektora skutočne vhodným kandidátom na vlastnenie kultúrneho domu? Nie je predsa len väčšia istota zachovania kultúrneho charakteru zariadenia pre obyvateľov Omšenia, ak ho bude vlastniť obec? Západná Európa má práve opačné skúsenosti. Vyspelé štáty EU majú dokonca dotačné systémy a motivačné schémy pre súkromných investorov, aby ich motivovali investovať do kúpy a modernizácie historických a kultúrnych budov.

Štúdia „Heritage Dividend“ vypracovaná organizáciou English Heritage zo Spojeného kráľovstva sa venovala efektom obnovovania pamiatok. Potvrdila, že financovanie kultúrneho dedičstva je dôležitým katalyzátorom pre povzbudenie súkromného investovania v sídlach všetkých typov. Štúdia demonštruje, že každých 10.000 libier, ktoré English Heritage do obnovy a zveľadenia investuje, vygeneruje v priemere 48.000 libier fondov z iných zdrojov (súkromných aj verejných), vytvorí jedno nové pracovné miesto a jedno existujúce pracovné miesto zachová.

Zároveň prinesie v priemere 177 štvorcových metrov vylepšených obchodných priestorov a jednu obnovenú budovu. Škoda, že Slovensko zaostáva za vyspelými krajinami nielen životnou úrovňou ale aj vytváraním grantov do rozvoja kultúry!

Našiel sa niekto, kto to myslí s Omšenským kulturákom úprimne a vážne?

Zástupcovia obce Omšenie v septembri minulého roku vyhodnotili kúpu kultúrneho domu ako veľmi nákladnú a neefektívnu investíciu. V októbri farár našej farnosti tento fakt spomenul v oznamoch a vyzval veriacich, aby sa k danej veci vyjadrili, prípadne navrhli riešenie.

Veď získané peniaze z predaja kultúrneho domu by sa zišli na opravu kostola. Ako rodák a obyvateľ Omšenia som na výzvu zareagoval. 27. októbra 2015 som podal žiadosť o odkúpenie objektu.

Uvádzam v nej:

 

„Budova si vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu, po ktorej bude jej využitie multifunkčné, pričom sa zachová aj kultúrna funkcia. V ideovom riešení vnútorných priestorov uvažujem s multifunkčnou spoločenskou sálou a dvoma salónmi (s možnosťou spájania podujatí).

Interiérové javisko a hľadisko budú poskytovať priestor pre kultúru, oddych, zábavu a občerstvenie, čím bude budova spĺňať aj nároky kultúrneho domu. Súčasťou komplexu bude atraktívna reštaurácia s kaviarňou.

Sála a jedáleň budú ponúkať spoločenské priestory na svadobné hostiny, plesy, firemné recepcie, kongresové aktivity, stužkové, smútočné kary, bankety, ale aj priestor pre cirkevné podujatia našej farnosti, kultúrno – spoločenské podujatia Základnej a Materskej školy v Omšení, resp. Obce Omšenie.

Ako omšenský rodák, dlhoročný obyvateľ a človek, ktorý sa angažuje v spoločenských aktivitách v prospech života tunajšej komunity, citlivo vnímam nedostatočnú atraktivitu Omšenia pre našich mladších obyvateľov i návštevníkov.

Jedným z dôvodov sú chýbajúce vhodné priestory pre realizáciu a rozvoj kultúrno-spoločenských podujatí. Kultúra i vzájomné kontakty obohacujú duchovný život človeka a takmer 2000 obyvateľov našej obce si určite zaslúži podobný priestor na úrovni.

Cieľom môjho zámeru je zvýšiť kvalitu a rozšíriť ponuku služieb obyvateľom obce a prispieť k väčšej občianskej vybavenosti. Zároveň týmto spôsobom dokážeme vytvoriť nové pracovné miesta a vo väčšej miere prispieť k rozvoju obce Omšenie.

Rád by som prispel k tomu, aby mladí ľudia nachádzali uplatnenie i kultúrne vyžitie priamo v obci a jej najbližšom okolí, čím zabezpečíme jej ďalší rozvoj.“

 

Aké boli reakcie kompetentných?

V novembri 2015 sa konala farská rada, kde som vtedy ako potenciálny kupec predstavil svoj zámer členom farskej rady. Jednohlasne schválili prednesený úmysel. Farár Mgr. Miroslav Lysičan tiež privítal tieto tendencie a navrhol napísať súhlasné stanovisko farskej rady a adresovať ho na Biskupstvo do Nitry.

14. 12. 2015 som bol starostom našej obce pozvaný na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Poslanci diskutovali o mojom zámere s kultúrnym domom. Všetci prítomní, vrátane starostu a hlavného kontrolóra Ing. Ivana Chylu prijali môj zámer a vyjadrili mu podporu.

Zámer s Omšenským kulturákom sa stal skutočnosťou. 29.06.2016 Kultúrny dom v Omšení zmenil svojho majiteľa.

Obnova budovy kulturáku prinesie do obce Omšenie duchovnú kultúru a spoločenský život ľudí. Som presvedčený o tom, že úspešné dokončenie rekonštrukcie a obnova prevádzky kultúrneho domu prinesú prospech všetkým obyvateľom. Verím, že získam vašu dôveru a spoločnými silami vrátime do Omšenia hodnotný kultúrny a spoločenský život.

Vlado Repiský

Ak máte dobrý nápad, chceli by ste o zámere diskutovať osobne, prípadne by ste mali záujem využívať neskôr priestory na vhodné spoločenské aktivity, spojte sa so mnou. Rád sa s vami porozprávam o možnostiach spolupráce v prípade úspešnej realizácie projektu.

NEVÁHAJTE MA KONTAKTOVAŤ
Pokiaľ sa Vám čísla z obrázku nedajú prečítať, kliknite na obrázok a čísla sa obnovia.
 

Zvýhodnená ponuka vstupeniek!


Do začátku ostáva:
Prejsť na akcie >